Inschrijving

Inschrijven op een cursus is alleen mogelijk door het insturen van een geheel ingevuld online (her)inschrijfformulier.
Bij minderjarigheid van de cursist wordt het inschrijfformulier ondertekend door ouder of voogd.

Middels het invullen van het formulier met daarop de persoonlijke gegevens geeft u toestemming aan Myouthic om deze te gebruiken voor berichtgeving en organisatorische werkzaamheden die nodig zijn om de cursus te kunnen bewerkstelligen. Daartoe hoort ook het verstrekken van uw gegevens aan de docent die de cursus zal geven en de vereniging waarbij de cursist is aangesloten.

Alle cursisten schrijven zich voor ieder cursusjaar opnieuw in. De huidige cursisten worden bij tijdige inschrijving met voorrang geplaatst. De inschrijving wordt definitief als men een bevestiging van plaatsing heeft ontvangen of als een medewerker (docent) persoonlijk contact heeft opgenomen over de lestijd.
Inschrijven voor een halve cursus (=18 lessen) is mogelijk, indien dit vóóraf bij inschrijving vermeld wordt (bij bijzonderheden).

De lestijden/lesdagen kunnen door de organisatie worden aangepast indien hiertoe dringende redenen zijn, bijvoorbeeld door uitbreiding van het aantal cursisten of wijziging van docent.

Indien de belangstelling voor een bepaalde cursus onvoldoende is behoudt Myouthic zich het recht voor de cursus te annuleren. Hiervan wordt aan de cursist mededeling gedaan, reeds betaalde niet ontvangen lessen worden gerestitueerd.

Tussentijds inschrijven

Bij tussentijdse inschrijvingen wordt een proefperiode van 6 weken aangehouden. Na deze 6 weken wordt het cursusbedrag voor een hele cursus in rekening gebracht.

Tussentijds uitschrijven

Op het moment dat de cursist schriftelijk aangemeld wordt bij Stichting Myouthic, sluit men een contract af voor de duur van de gehele cursus. Met deze inschrijving verplicht men zich tot betaling van de lessen tot de peildatum (zie hieronder).
Mocht u vóór de peildatum van het lopende cursusjaar willen annuleren, dient dit enkel schriftelijk (mag per mail) aan de docent en de administratie van Myouthic gemeld te worden. Myouthic brengt vervolgens alle lessen in rekening tot aan de peildatum.
Indien de cursist ná de peildatum wenst te stoppen, is betaling van het volledige cursusgeld verplicht.

Overzicht peildata*

Voor Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw en Sittard-Geleen loopt het cursusjaar van 1 januari t/m 31 december (kalenderjaar).
De peildatum in deze gemeenten is 1 maart. Voor cursisten die instromen na de zomervakantie is de peildatum 3 oktober.

Voor Peel en Maas loopt het cursusjaar van 1 augustus t/m 31 juli (schooljaar).
De peildatum in deze gemeente voor 2020/2021 is 3 oktober. Voor cursisten die instromen in januari is de peildatum 1 maart.

*Uitzonderingen:

 • Voor de verkorte najaarscursus (september-december 2020) in Sittard-Geleen wordt geen peildatum/proefperiode gehanteerd.
 • Cursisten waarvan bij de inschrijving reeds aannemelijk is dat zij vanaf de tweede helft van het cursusjaar bijv. vanwege studie niet meer bij hun ouders / verzorgers zullen wonen. Zij dienen zich in te schrijven voor de halfjaarlijkse cursus (=18 lessen).
 • Annulering in geval van langdurige ziekte of verhuizing naar een woonplaats meer dan 10 km buiten het werkgebied van Stichting Myouthic.
 • Voor leskaarten is de peildatum niet van toepassing, cursist verplicht zich bij inschrijving tot betaling van de gehele cursus voor de duur van de leskaart.

Privacy statement

Indien een cursist bij een vereniging aangesloten is, zal er informatie uitgewisseld (kunnen) worden tussen docent, vereniging en Myouthic. Het betreft o.a. gegevens als resultaten van theorie- en praktijkexamens, rapporten en algemene ontwikkeling en prestaties gedurende het cursusjaar. Myouthic behoudt zich het recht om cursisten en diens ouders/verzorgers te informeren over zaken aangaande de afgenomen dienst. 

Bekijk hier de uitgebreide Privacy verklaring van Myouthic.

Tarieven

Er gelden verschillende tarieven per gemeente. Deze tarieven staan vermeld op de website onder TARIEVEN. De tarieven voor de reguliere cursussen zijn exclusief cursusgeld voor theorieles en -examen en de eigen bijdrage voor het praktijkexamen.

Betaling cursusgeld

Inschrijving geldt als betalingsverplichting. Men ontvangt na de peildatum een factuur. De betalingsplichtige heeft de keuze uit de 3 onderstaande betalingsmogelijkheden:

 • Automatische incasso in 4 termijnen
  • Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Sittard-Geleen: eind maart, mei, augustus, oktober
   NB: Voor de verkorte cursussen in SIttard-Geleen voor het najaar 2020 gelden 2 termijnen: eind oktober en december.
  • Peel & Maas: eind oktober, december, februari, april

 • Automatische incasso in 1 termijn
  • Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Sittard-Geleen: eind maart
  • Peel & Maas: eind oktober
   NB: Voor de verkorte cursussen in SIttard-Geleen voor het najaar 2020: eind oktober
 • Zelf overmaken van het gehele bedrag binnen 30 dagen

Bij niet tijdige betaling van het cursusgeld, is plaatsing voor het nieuwe cursusjaar niet gegarandeerd.

Automatische Incasso

U verstrekt Stichting Myouthic een machtiging tot automatische incasso bij uw bank of giro.

Zelf overmaken

Het volledige cursusgeld dient overgemaakt te worden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur t.n.v. Stichting Myouthic, IBAN nummer NL83 RABO 0171936590 o.v.v. factuur- en debiteurnummer.

Overschrijding betalingstermijn

U ontvangt 2 weken na het verstrijken van de betalingstermijn een herinnering. Deze factuur dient binnen twee weken na dagtekening betaald te worden.

Gezinskorting

Deze is van toepassing indien er minstens 3 leden uit het gezin een volledige cursus volgen via Stichting Myouthic. Men krijgt dan 1 maal 25% korting op het cursusgeld vanaf het 3e kind.

Materiaalkosten/leermiddelen

In de cursusprijs zijn de materiaalkosten voor de cursus Myouthic Base (methodeboekjes etc.) niet inbegrepen. Deze staan apart vermeld op de factuur. De cursisten moeten dus zelf zorgdragen voor de benodigde materialen.
Stichting Myouthic biedt geen mogelijkheid tot het huren van instrumenten.

Uitvallen van lessen wegens ziekte

Als vanuit de organisatie meer dan 4 lessen niet zijn doorgegaan, zal aan het einde van het cursusjaar de cursusbijdrage voor de niet gegeven lessen op uw rekening worden teruggestort.
Bij langdurige ziekte van de docent wordt zo spoedig mogelijk voor een plaatsvervanger gezorgd. Bij ziekte van een docent ontvangt u (zo mogelijk) tijdig bericht.

Lesverzuim

De cursist is verplicht om op tijd in de les aanwezig te zijn. Bij afwezigheid van de cursist wegens ziekte of wegens een andere geldige reden dient dat tijdig kenbaar te worden gemaakt bij de betreffende docent. Bij lesverzuim van de cursist is de docent niet verplicht de les in te halen. Er kan ook geen restitutie van lesgeld plaatsvinden. Valt de docent uit wegens ziekte o.i.d., dan wordt de les wel ingehaald.

Wijzigingen in persoonlijke gegevens

Wanneer uw persoonlijke gegevens wijzigen verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk per e-mail of schriftelijk aan ons door te geven via

Klachtenregeling

Waar gewerkt wordt, kunnen fouten worden gemaakt en misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers, onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij serieus en graag zoeken we met u naar een passende oplossing. U kunt onze klachtenregeling en bijbehorend klachtenformulier opvragen middels ons contactformulier of stuur ons een email.

Contactgegevens:

Stichting Myouthic
Wijngaard 8
6017 AG  Thorn


0475-561946

Stichting Myouthic
Wijngaard 8, 6017 AG  Thorn
Tel. 0475-561946

Op werkdagen bereikbaar van 09.00-13.00u
Bezoek uitsluitend op afspraak

Stuur een bericht

Back to top